Vragen? Bel ons op: +31 (0)20 6400 731 of mail: info@blusstaaf.nl

€ 0,00 0

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten,
 uitvoeringen 
van opdrachten en leveringen van en
 Blusstaaf.nl (dealer), 
hierna te noemen leverancier.

2. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht,
 indien 
leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden
 alleen voor de 
overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

3. Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden
 verwijzen, 
wijst leverancier de algemene voorwaarden die haar afnemer
 gebruikt uitdrukkelijk van 
de hand, voor zover deze met de onderhavige in
 strijd zijn.

4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding 
bevatten. Indien 
een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt
 aanvaard, heeft leverancier het 
recht het aanbod binnen 2 werkdagen na
 ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

5. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, website, prospectussen, catalogi,
 
maatsopgaven en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal
 alsmede 
andere door leverancier verstrekte gegevens binden leverancier niet.

6. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor leverancier slechts bindend,
 indien 
deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Leverancier 
heeft het 
recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is
 niet aansprakelijk 
voor de schade die direct dan wel indirect uit deze
 weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

7. De omvang van de verplichtingen van leverancier worden uitsluitend bepaald
 
door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
Na acceptatie van de aanbieding door gebruiker
 zal afnemer de opdracht schriftelijk 
bevestigen. De overeenkomst is voor 
leverancier eerst bindend, indien afnemer de 
schriftelijke bevestiging voor
akkoord ondertekend aan leverancier heeft geretourneerd.

8. Leverancier wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend
 rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de
 inschrijving in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
zijn gerechtigd.

 

ARTIKEL 2: PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden, zijn af
 magazijn, 
exclusief BTW in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De 
prijzen zijn gebaseerd 
op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
 geldende kostenfactoren, 
zoals materialen, lonen, invoerrechten en
 uitvoerrechten, heffingen, belastingen, 
vracht en assurantie, etc.

2. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor leverancier de goederen en/of
 diensten 
van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van
 de overeenkomst en 
het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft 
leverancier het recht de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen
 dan wel de order te annuleren, 
terwijl leverancier niet aansprakelijk is voor
 schade die direct dan wel indirect uit deze 
wijziging dan wel annulering
 ontstaat en zal ontstaan.

 

ARTIKEL 3: LEVERING

1. Levering vindt plaats af magazijn/fabriek. Alle door leverancier geleverde goederen, 
ook
 die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. 
Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en
 risico van de afnemer.

2. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of
 contracten 
worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht
 worden genomen, 
doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze 
termijnen kan leverancier in overleg 
treden met de afnemer. Overschrijding
 van de leveringstermijn geeft de afnemer derhalve 
geen recht, ook niet na 
ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding 
te vorderen dan wel enige voor de afnemer uit de overeenkomst
 
voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.

3. De goederen worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door de
 afnemer 
te zijn aanvaard:

a. bij levering af het magazijn, dan wel indien is overeen gekomen dat 
levering zal 
geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b. bij franco levering, zodra de goederen bij de afnemer zijn aangevoerd en gelost.

4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij 
opdracht 
vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden
 dan na ontvangst 
van de eerste betalingstermijn.

5. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is leverancier bevoegd dit
 
deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling 
gereed is. 
Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het
 vorenstaande, alsook bij levering 
van successieve gedeelten ener bestelling
 krachtens overeenkomst, zal iedere levering 
geacht worden een afzonderlijke 
overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met 
inachtneming van het
gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door de afnemer niet meer 
kan
 worden teruggekomen.

 

ARTIKEL 4: VERVOER

1. Alle door afnemer bestelde goederen worden, tenzij schriftelijk anders is
 
overeengekomen, voor risico van de afnemer door leverancier afgeleverd 
op, dan wel 
ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de
 wijze zoals in de 
opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand schriftelijk is 
overeengekomen. 
Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten
 worden geacht voor risico 
van de afnemer te zijn verleend.

2. Het transport van de goederen zal op een door leverancier te bepalen wijze 
geschieden.

3. Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering
 ten laste van de 
afnemer komen.

4. Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van 
leverancier 
niet kan doorgaan, is leverancier gerechtigd de goederen voor
rekening en risico van de 
afnemer op te slaan, zulks onverminderd het 
recht van leverancier betaling van de 
koopprijs te vorderen.

5. Het risico van beschadigingen en/of teniet gaan van de lading vanaf de fabriek
 of 
het magazijn van leverancier is voor rekening van de afnemer zelfs in het
 geval dat 
de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de 
afnemer zich bij 
levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

 

ARTIKEL 5: RECLAMES

1. De afnemer wordt geacht de door leverancier geleverde goederen/diensten
 terstond 
na ontvangst te hebben goedgekeurd.

2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of
 diensten 
dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter
 kennis worden gebracht 
van leverancier, bij gebreke waarvan elk recht van de 
afnemer ter zake is vervallen. 
Op blusstaven rust een fabrieksgarantie van 5 jaar.

3. In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal leverancier in de
 gelegenheid 
worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te
herstellen/opnieuw te leveren 
dan wel alsnog conform de opdracht uit te
voeren.

4. Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn 
goedgekeurd, zonder 
dat de afnemer nog enig reclamerecht toekomt.

5. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de afnemer 
onverlet.

 

ARTIKEL 6: OVERMACHT

1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige 
aard, 
dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden
 gevergd. Als dergelijke 
omstandigheden zullen onder meer worden
 aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in 
gebreke blijven van een derde, van
 wie goederen en/of diensten moeten worden 
ontvangen, beperkende
 overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, 
epidemieën,
 staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand,
 
inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts 
iedere andere 
omstandigheid welke leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen
 voorzien en waarop 
leverancier geen invloed kan uitoefenen.

2. Indien leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan
 haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke 
tussenkomst de 
overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk op 
te schorten dan wel, indien 
een dergelijke opschorting vijf maanden heeft
 geduurd, de overeenkomst bij aangetekende 
brief te ontbinden. In dat geval
 nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, 
zonder dat de
 partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen 

vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door leverancier zal de afnemer een
 redelijk 
gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 7: BETALING

1. Indien het krachtens iedere factuur door leverancier van afnemer te
 vorderen
bedrag niet stipt en volledig binnen 16 dagen na factuurdatum door
 of namens 
afnemer aan leverancier is voldaan, is de afnemer over het 
factuurbedrag c.q. het 
restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente
van 2% per maand 
verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een 
gehele maand zal worden 
gerekend, een en ander zonder dat enige
 aanmaning, sommatie of ingebrekestelling 
door leverancier aan de afnemer
 is vereist.

2. Alle bestellingen via internet dienen direct online betaald te worden. 

Er wordt pas geleverd als de betaling bij Blusstaaf binnen in.

3. Compensatie van een eventueel door de afnemer gepretendeerde 
vordering op 
leverancier is geheel uitgesloten.

4. In geval afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting 
niet of 
niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft surséance van 
betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in 
staat van faillissement 
geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt,
 alsmede indien beslag te zijnen 
laste wordt gelegd, is elke vordering van
 leverancier op de afnemer terstond en in 
haar geheel opeisbaar. Tevens 
heeft leverancier dan het recht om de overeenkomst 
voor zover nog niet
(geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen 
terug 
te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan
wel de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten.

5. Afnemer wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben
 erkend, indien 
daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de 
factuur schriftelijk is geprotesteerd.

 

ARTIKEL 8: INCASSOKOSTEN

1. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door leverancier geldend
 maken 
van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de
 afnemer afgesloten 
overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten
 van werkzaamheden of tot het leveren 
van goederen en diensten, daaronder begrepen alle
kosten, ontstaan uit of verband 
houdende met de gerechtelijke en/of
 buitengerechtelijke inning van enige niet - tijdig of niet - 
geheel betaald
factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige
 
aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de
 afnemer, ook de 
kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en 
in gebrekestelling, welke ingeval enig 
gerechtelijke procedure niet ten laste 
van de verliezende partij wordt gebracht, een en 
ander met een minimum ad.
 300 euro per keer. De in de boeken van leverancier voor 
voornoemde kosten
opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien 
van het
 beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de afnemer.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat de afnemer
 
aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot
 betaling 
van rente en kosten, heeft voldaan. Afnemer verplicht zich om
 de goederen 
gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te
 verzekeren 
tegen alle calamiteiten.

2. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde
 facturen, 
worden de bij de afnemer aanwezige goederen geacht te zijn 
geleverd op de 
onbetaalde facturen.

3. Zolang de goederen eigendom blijven van leverancier, mag de afnemer ze
 slechts 
in zijn normale bedrijfsuitoefening bewerken of verwerken of
 doorverkopen, hetgeen 
niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot
 zekerheid. Bij overtreding van 
deze verplichting verbeurd de afnemer, 
zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, 
een terstond opeisbare boete 
ad 30.000,--euro, is de koopprijs terstond ten volle 
opeisbaar, onverminderd
de verdere aanspraken van leverancier.

4. In geval afnemer de leverancier in eigendom behorende goederen, zal
 hebben 
bewerkt of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van leverancier
 zich tevens uit 
tot deze bewerkte of verwerkte goederen, totdat
 afnemer aan alle op hem rustende 
verplichtingen jegens leverancier heeft
 voldaan. Indien  afnemer de goederen zonder 
toestemming van 
leverancier heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs 
en/of
 andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en
 
zonder dat enige andere handeling is vereist,  aan leverancier over te dragen,
 
onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 dezes.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID 
Behoudens de verplichting van leverancier om in geval van materiaal en/of 
fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze
vervanging 
of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is leverancier
nimmer uit welke 
hoofde dan ook voor enige, door de afnemer of door
derden geleden of te lijden 
schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove
schuld.

1. De aansprakelijkheid jegens afnemer vervalt in elk geval, indien
 afnemer 
leverancier niet binnen zeven dagen na ontdekking van het
gebrek of na het 
tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had
 kunnen worden, per 
aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op
de hoogte heeft 
gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken 
aan 
materialen of onderdelen, door derden aan leverancier beschikbaar 
gesteld en
door leverancier verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn 
aan grove 
schuld of opzet.

3. De eventuele aansprakelijkheid van leverancier voor schade van 

afnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag
 
van de betreffende goederen.

 

ARTIKEL 11: GARANTIEBEPALINGEN

Op aanvraag is door leverancier een lijst af te geven, waarin de diverse 
garantietermijnen voor de verschillende goederen/producten staan vermeld.
 
Bedoelde garantie wordt op slechts de materialen gegeven; waarbij normaal
 
gebruik uitgangspunt is. Desgevraagd wordt door leverancier een 

betalingsbewijs afgegeven, hetgeen als zodanig het enige geldige 
bewijs voor 
garantie is. Een Blusstaaf heeft een vijf jaar fabrieksgarantie beginnend op de aankoopdatum. 
In het geval van defect, stuurt de afnemer het product aan Blusstaaf.nl met 
uitleg 
van het defect, het aankoopbewijs en alle accessoires.Gedurende de garantieperiode ontvangt de afnemer, indien beschikbaar, 
onmiddellijk 
een vervangend product van de winkel. Als een vervangend product 
niet direct 
beschikbaar is, zal de leverancier een vervangend exemplaar 
voor de afnemer bestellen.Uitsluitingen van de garantie:

* De leverancier (de fabrikant, de importeur en de distributeur) kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen van het ondeskundig, 
onbevoegd 
en onnodig gebruik van de Blusstaaf. De leverancier is ook niet 
aansprakelijk te 
stellen voor welke brandschade dan ook.

* Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen, overstromingen, 
aardbevingen, 
oorlog, vandalisme of diefstal vallen buiten de garantie.

* Accessoires zoals de batterijen behoren niet tot de aansprakelijkheid van 
leveranciers van de Blusstaaf. Afnemer dient deze zelf te controleren en 
indien 
noodzakelijk te vervangen.


* In geen geval zal de fabriek en of de leverancier aansprakelijk zijn voor 
gevolgschade of incidentele schade, inclusief derven van zakelijke winsten 
of 
commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van haar producten.

* De leverancier van de Blusstaaf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen 
van 
het gebruik. De fabrikant, de importeur en de distributeur kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de beslissing van 
derden 
om een brand met een Blusstaaf te bestrijden.

 

ARTIKEL 12: ALGEMEEN

1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen leverancier 
en de
 afnemer nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst 
voor
 het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke
 
nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde 
een
 vervangende regeling te treffen.

2. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig 
geen 
inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of 
andere 
rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien 

niettemin door leverancier moet worden erkend of door een Nederlandse 
Rechter 
in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing
 wordt 
vastgesteld dat enig door leverancier geleverd goed wel inbreuk maakt
 op 
rechten van derde als zo-even bedoeld zal leverancier ter zijner keuze na 
overleg 
met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed
 dat geen inbreuk 
maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake 
verwerven, dan wel 
het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling
van de daarvoor betaalde 
prijs, verminderd met de normaal te achten 
afschrijvingen, zonder tot verdere 
schadevergoeding gehouden te zijn.
 Afnemer verliest evenwel het recht op 
de zo-even aangeduide prestaties,
 indien hij/zij leverancier niet zodanig tijdig 
en volledig over aanspraken van
 derden als hiervoor in dit artikel bedoeld 
heeft ingelicht dat leverancier in
 staat is geweest haar rechten terzake 
naar behoren te verdedigen.

 

ARTIKEL 13: ONTBINDING

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen 
uitdrukkelijk 
overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder 
rechterlijke tussenkomst 
en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 
vereist, op het tijdstip, waarop 
de afnemer in staat van faillissement
 wordt verklaard, voorlopig surséance van 
betaling aanvraagt, of door 
beslaglegging, onder curatelenstelling of anderzijds 
de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

ARTIKEL 14: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen 

ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke 
aard 
geheim te houden.

 

ARTIKEL 15: MEDEWERKING DOOR AFNEMER

1. Vanwege de noodzaak dat afnemer zijn medewerking verleent aan het
 uitvoeren 
van de overeenkomst zal afnemer leverancier steeds tijdig alle
 nuttige en 
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in 
zijn 
organisatie van de apparatuur van de door leverancier 
te verlenen diensten.

3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens 
niet, 
niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 
leverancier 
staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn
 verplichtingen voldoet,